Máte otázku?
Hľadáčik
Newsletter

Visits:
Today: 7All time: 85078

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba "podmienky") vydáva spoločnosť KOVAX group, s.r.o., so sídlom Strekov č. 58, 941 37 Strekov, Slovenská republika, IČO: 46557075, DIČ: SK2023451386, registrovaná na Okresnom súde v Nitre Odd. Sro, vložka číslo 30982/N  ako predávajúci všetkých produktov pre stanovenie predpokladov, podmienok a náležitostí k príprave a realizácii svojich obchodov.

2. Tieto podmienky platia i v prípade, že si spoločnosť KOVAX group, s.r.o. dohodne s inou osobou zvláštne podmienky pre nekatalógové dodávky, a to pre veci zvláštnymi podmienkami výslovne nedohodnuté. V prípade odchýlnych písomných dojednaní platia dojednania zvláštnych podmienok.

I. Použité pojmy a termíny:

1. Kupujúcim je osoba, ktorá v súlade s týmito podmienkami vystaví spoločnosti KOVAX group, s.r.o. objednávku.

2. Plnením sa rozumie tovar dodávaný spoločnosťou KOVAX group, s.r.o. v súlade s jeho predmetom podnikania.

3. Tovarom rozumieme výrobky, ktoré sú uvedené podľa ponúk názvom. Špecifikácia tovaru, čo do množstva a druhu, sa vždy uvádza na ďalej uvedených dokladoch.

4. Nekatalógovým tovarom sa rozumie tovar, ktorý nie je uvedený v katalógu, ktorý spoločnosť KOVAX group, s.r.o. dodáva podľa zvláštnych ustanovení týchto podmienok.

5. Objednávka je jednostranný právny úkon kupujúceho voči spoločnosti KOVAX group, s.r.o. s cieľom prijať od nej plnenie. Podstatnými náležitosťami objednávky sú tieto údaje:

a) Identifikáciu kupujúceho, t.j. obchodné meno, názov alebo meno a priezvisko, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, DIČ, príp. IČ DPH, kontakt (telefón, fax alebo mailovú adresu)

b) Množstvo objednaného tovaru

c) Adresu miesta dodania tovaru (ak kupujúci tento údaj v objednávke neuvedie, za miesto dodania tovaru sa považuje adresa sídla/miesta podnikania kupujúceho)

d) Čas dodania tovaru (deň)

e) Meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej za kupujúceho objednávať tovar, prípadne tiež odtlačok pečiatky kupujúceho,

f) Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak kupujúci tento údaj v objednávke neuvedie, platí, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený kupujúci alebo ktorákoľvek osoba nachádzajúca sa v dohodnutom mieste a lehote dodania podľa písm. c) a d).

Predávajúci potvrdí objednávku kupujúceho faxom alebo e-mailom na faxové číslo alebo e-mailovú adresu kupujúceho. Potvrdením sa rozumie odsúhlasenie objednávky, čo do množstva, druhu, ceny, miesta a času dodania tovaru. Jednotlivé objednávky kupujúceho sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a vzťahy z nich vzniknuté sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy.

Telefonické objednávky sú neprípustné. Objednávku, ktorá nespĺňa podstatné náležitosti, je spoločnosť KOVAX group, s.r.o. oprávnená odmietnuť alebo vrátiť objednávateľovi k doplneniu a poskytnúť mu k tomu primeranú lehotu. Uplynutie stanovenej lehoty má za následok, že sa objednávka považuje za nedoručenú. Náležité objednávky sú spoločnosťou KOVAX group, s.r.o. spracovávané počas celého pracovného týždňa.

Spoločnosť KOVAX group, s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek preveriť oprávnenosť objednávky spätným telefonickým overením totožnosti osoby alebo overením podpisu na faxovej alebo inej písomnej objednávke s podpisovým vzorom doloženým kupujúcim. V prípade zistenia akýchkoľvek nedostatkov, najmä nesúladu údajov o osobách oprávnených objednávať tovar alebo nesúladu medzi podpisom na objednávke a podpisovým vzorom, je spoločnosť KOVAX group, s.r.o. oprávnená plnenie podľa objednávky odmietnuť. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Splnením spoločnosti KOVAX group, s.r.o. v súlade s objednávkou dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy v plnom rozsahu. V prípade, že je objednávka vydaná spoločnosťou KOVAX group, s.r.o. ako formulár, v písomnej, elektronickej alebo inej podobe, uskutočňuje kupujúci objednávanie tovaru zásadne na tomto formulári.
Dodávkou či splnením spoločnosti KOVAX group, s.r.o. je okamih predania tovaru kupujúcemu. Čiastkové plnenie je prípustné a kupujúci nie je oprávnený ho odmietnuť.

Reklamáciou sa rozumie jednostranný právny úkon kupujúceho smerujúci k uplatneniu práv za zodpovednosť za poškodenie tovaru. Reklamácia musí byť v súlade s Reklamačným poriadkom spoločnosti KOVAX group, s.r.o., ktorá je súčasťou týchto podmienok.

Faktúrou sa rozumie dokument popísaný v týchto podmienkach.

Termín splatnosti je deň, ktorý určila spoločnosť KOVAX group, s.r.o., a ku ktorému musí byť kúpna cena vrátanie DPH pripísaná na účet spoločnosti KOVAX group, s.r.o. alebo uhradená spoločnosti KOVAX group, s.r.o. v hotovosti.

Pokiaľ spoločnosť KOVAX group, s.r.o. nevydá jednotlivému kupujúcemu špeciálny cenník, cenníkom sa rozumie oficiálny prehľad o cenách tovarov v ponuke spoločnosti KOVAX group, s.r.o. v znení neskorších doplnkov. Spoločnosť KOVAX group, s.r.o. si vyhradzuje právo cenník upravovať. Pre jednotlivé kúpy je rozhodujúca cena podľa cenníka platného v dobe vystavenia objednávky. Platnosť cenníka začína dňom jeho vydania v sídle spoločnosti KOVAX group, s.r.o., pokiaľ nie je spoločnosťou KOVAX group, s.r.o. stanovené niečo iné.

V prípade, že spoločnosť KOVAX group, s.r.o. nemá k dispozícii v lehote požadovanej kupujúcim k plneniu potrebné množstvo objednaného tovaru, po prijatí takejto objednávky spoločnosť zaradí objednávateľa ako čakateľa na objednaný tovar a vedie jeho objednávku v evidencii.

II. Dodacie podmienky

1. Predmetom kúpy je tovar dodávaný spoločnosťou KOVAX group, s.r.o.. Výber tovaru realizuje kupujúci podľa katalógu, ponuky alebo podobného podkladu vydaným spoločnosťou KOVAX group, s.r.o.. Spoločnosť KOVAX group, s.r.o. sa zaväzuje poskytovať kupujúcemu nové katalógy aspoň zverejnením na svojej internetovej sránke.

2. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, tovar sa dodáva iba na základe objednávky kupujúceho, v lehote 3-10 pracovných dní. Objednávka sa realizuje písomnou formou, faxom, alebo internetom. V prípade objednávky, ktorá nie je realizovaná písomnou formou, spoločnosť KOVAX group, s.r.o. si vyhradzuje právo neposkytnúť plnenie bez dodatočného potvrdenia písomnou formou. Objednávku nekatalógového tovaru je kupujúci povinný realizovať vždy v písomnej forme s tým, že termín dodania je vždy podľa dohody a na základe písomného potvrdenia spoločnosťou KOVAX group, s.r.o.

3. Spoločnosť KOVAX group, s.r.o. je oprávnená odmietnuť bez akýchkoľvek postihov zo strany kupujúceho plnenie, pokiaľ by sa tým zaviazala k plneniu nemožnému, nevýhodnému alebo zjavne v rozpore so zvyčajnými pravidlami. Ďalej je oprávnená takto konať vždy, pokiaľ kupujúci nemá vyrovnané svoje záväzky voči spoločnosti KOVAX group, s.r.o. splatné k dňu vystaveniu objednávky.

4. Dopravu zaisťuje spoločnosť KOVAX group, s.r.o., pokiaľ to nie je v objednávke uvedené inak. Tovar je dodávaný na náklady spoločnosti KOVAX group, s.r.o., pokiaľ nie je uvedené v cenníku daného tovaru alebo pri potvrdení objednávky zo strany spoločnosti KOVAX group, s.r.o. inak. Prevzatie tovaru potvrdí kupujúci zamestnancovi spoločnosti KOVAX group, s.r.o., prípadne poverenému dopravcovi na dodacom liste. Potvrdenie musí obsahovať riadne označenie kupujúceho v súlade s podpisom z obchodného registra alebo so živnostenským listom a uvedením mena a priezviska osoby, ktorá prevzatie potvrdzuje. Kupujúci berie na vedomie, že prepravca nie je povinný overovať súlad údajov uvedených v potvrdení s údajmi podľa výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu. Kupujúci nesie plnú zodpovednosť za dodržanie uvedeného postupu a správnosť vyznačených údajov. Kupujúci taktiež plne zodpovedá za to, či bol tovar prevzatý osobou k tomu oprávnenou podľa vyššie uvedených ustanovení. V prípade, že neskôr dôjde k akýmkoľvek pochybnostiam o dodávke z dôvodu nejasného alebo nepresného označenia kupujúceho na dodacích dokladoch, považuje sa dodávka za riadne realizovanú a kupujúcim prevzatú.

5. V prípade, že kupujúci neoznámi spoločnosti KOVAX group, s.r.o. inú adresu k uskutočneniu dodávky - platí, že miestom dodania je sídlo kupujúceho. V prípade uvedenia viacerých adries môže spoločnosť KOVAX group, s.r.o. splniť dodávku doručením na ktorúkoľvek z týchto adries, pokiaľ nie je objednávkou kupujúceho presne špecifikované miesto dodania. To isté platí aj v prípade, že objednávkou je miesto dodania špecifikované, ale dodanie tovaru na uvedenú adresu sa ukázalo byť nemožné alebo značne obtiažne.

6. Kupujúci je povinný bezodkladne písomne informovať spoločnosť KOVAX group, s.r.o. o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa osôb oprávnených prevziať tovar a podpisuje dodacích dokladov, tak isto o zmenách adries určených k uskutočneniu dodávky. Porušenie tejto povinnosti nemôže byť dôvodom pre spochybnenie prevzatia dodávky kupujúcim a zbavuje spoločnosť KOVAX group, s.r.o.akejkoľvek zodpovednosti za oneskorenie alebo škodu.

7. Dodacím dokladom podľa predchádzajúcich ustanovení je spravidla dodací list.

III. Kúpna cena a platobné podmienky

1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za tovar a DPH vo výške podľa platných predpisov účinných v čase dodania tovaru. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru - za každú dodávku tovaru.

2. Kúpna cena je stanovená cenníkom a je vždy vyznačená pre príslušný druh tovaru na faktúre. Kúpna cena zahŕňa všetky údaje spoločnosti KOVAX group, s.r.o. spojené s balením tovaru, jeho označením, doložením všetkých príslušných dokladov, prepravných dokladov, cenu za dopravu tovaru na miesto stanovené kupujúcim ako miesto dodania, vrátane ochrany tovaru a jeho poistenia. Kupujúci je oboznámený s aktuálnym cenníkom.

3. Ceny jednotlivých tovarov budú určené podľa cenníka predávajúceho platného v deň doručenia úplnej objednávky kupujúceho. Cenník predávajúceho je vydávaný spravidla na jeden kalendárny rok. Ceny tovarov sú v cenníku uvedené vrátane DPH. Takto určená cena je dohodnutou kúpnou cenou.

4. Kupujúci bude platiť kúpnu cenu za dodaný tovar bezhotovostne, na účet predávajúceho uvedený na faktúre alebo v hotovosti pri preberaní tovaru. Peňažný záväzok kupujúceho je splnený pripísaním kúpnej ceny za dodaný tovar na účet predávajúceho alebo prevzatím kúpnej ceny v hotovosti.

5. Predávajúci si vyhradzuje právo vyžadovať od kupujúceho, ktorý má voči nemu neuhradené záväzky po lehote splatnosti alebo mal také záväzky opakovane v minulosti, platbu v hotovosti pri dodaní tovaru. Pokiaľ kupujúci túto podmienku neakceptuje, vyhradzuje si predávajúci právo dodať mu objednaný tovar až po tom, ako uhradí voči spoločnosti KOVAX group, s.r.o. všetky svoje záväzky.

6. V prípade meškajúcej platby dohodnutej kúpnej ceny zo strany kupujúceho je predávajúci oprávnený požadovať úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania z dlžnej sumy. V takomto prípade zostáva tovar i naďalej majetkom spoločnosti KOVAX group, s.r.o. až do úplného uhradenia faktúr(y). V prípade, že omeškanie platby zo strany kupujúceho trvá dlhšie ako 30 dní, je spoločnosť KOVAX group, s.r.o. oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy. Odstúpenie od kúpnej zmluvy sa musí uskutočniť písomnou formou a je účinné okamihom jeho doručenia kupujúcemu. Za doručenie sa považuje okamih prevzatia faxovej správy alebo elektronickej pošty na zariadenie kupujúceho. Obe strany sú v takomto prípade povinné si navzájom vrátiť všetko, čo podľa zmluvy získali. Vrátenie tovaru namiesto úhrady je možné iba na výzvu spoločnosti KOVAX group, s.r.o. alebo po dohode s ňou a deje sa na vlastné náklady a zodpovednosť kupujúceho. Pokiaľ nedôjde k úplnému vráteniu do 30 dní od doručenia Odstúpenia od zmluvy kupujúcemu, vyhradzuje si spoločnosť KOVAX group, s.r.o. prednostné právo na exekúciu majetku spoločnosti, prípadne jednotlivých spoločníkov.

7. Cena je splatná v deň určený faktúrou.

8. V prípade prvých 3 objednávok nových zákazníkov je tovar dodávaný na hotovosť - platí sa priamo pri preberaní, pokiaľ to nie je stanovené inak.

9. Faktúra je platobný a daňový doklad, ktorý obsahuje:

a) Dátum vystavenia a dátum zdaniteľného plnenia
b) Dátum splatnosti
c) Označenie tovaru, jeho množstvo a jednotkové ceny
d) Uvedenie celkovej ceny bez DPH
e) DPH
f) Uvedenie celkovej čiastky k úhrade
g) Čísla dodacích listov, pokiaľ boli vystavené zvlášť
h) Číslo objednávky
i) Identifikačné údaje predávajúceho a kupujúceho vrátanie DIČ

10. V prípade ďalších objednávok zo strany kupujúceho, ktorý je v oneskorení so zaplatením kúpnej ceny faktúr(y), bude plnenie tejto objednávky odložené na dobu plného uhradenia kúpnej ceny, prípadne sumy kúpnych cien.

IV. Právo zodpovednosti za škody, záruka

1. Práva a povinnosti strán pri uplatňovaní práv kupujúceho zo zodpovednosti za škody sú upravené Reklamačným poriadkom spoločnosti KOVAX group, s.r.o., ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto Podmienok. Pre zverejnenie reklamačného poriadku alebo jeho zmien platia rovnaké ustanovenia o zverejnení týchto Podmienok.

2. Pokiaľ nie je Cenníkom stanovené inak, spoločnosť KOVAX group, s.r.o. poskytuje na všetok tovar záručnú dobu v lehote 24 mesiacov. Záručná doba začína dňom prevzatia tovaru. V záruke riadne uplatnené škody sú riešené prednostne výmenou tovaru.

V. Zvláštne ustanovenia o nekatalógovom tovare a nekatalógových službách

1. Nekatalógový tovar sa dodáva výhradne na základe zvláštnej písomnej objednávky alebo kúpnej zmluvy.

2. Spoločnosť KOVAX group, s.r.o. môže podľa svojho voľného a výhradného uváženia vydať špeciálny cenník pre jednotlivých kupujúcich alebo skupiny kupujúcich. Kritériá určenia cien stanoví spoločnosť KOVAX group, s.r.o.. Podmienkou platnosti špeciálneho cenníka je uzatvorenie kúpnej zmluvy, ktorej prílohou a neoddeliteľnou súčasťou sa tento špeciálny cenníka stane.

VI. Ostatné ustanovenia

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny. Okamihom prevzatia tovaru kupujúcim prechádza na neho zodpovednosť za náhodnú škodu, poškodenie alebo stratu tovaru.

2. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich podpisu osobou k tomu oprávnenou zo spoločnosti KOVAX group, s.r.o.. V prípade ich zverejnenia na internetovej stránke spoločnosti KOVAX group, s.r.o. nadobúdajú účinnosť druhým dňom po zverejnení. Novšie Podmienky rušia Podmienky vydané predtým. Právne vzťahy založené na základe Podmienok sa posudzujú vždy podľa Podmienok platných v dobe vzniku právneho vzťahu.

V Strekove, 1.11.2013

  • Pridať odkaz:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com
Facebook